પ્રસ્ન ને જવાબ

Q: ચાત લાઈન નું બીલ મારું મોબાઈલ બીલ ઉપર કઈ રીતા બતાઉ સે ?
A: ચેટ લાઈન નું નંબર બીજુ બદદા નુંમ્બર જએં બતાઉસે, તમારા માહિતી ખાનગી રેહશે

Q: આ છોકરીઓ સચ્ચી ઇન્ડિયન છે ?
A: હાં ! આ છોકરીઓ સેક્સી, સુંદર અને 100 % ઇન્ડિયન છે

Q: આ છોકરીઓ ક્યાં ની છે ?
A: ઇન્ડિયા ની અલગ અલગ જગ્યા થી છે, કોઈ તમારું પરોશી હોય આ પણ બની સકેછે

Q: હું એક છોકરી છુ અને મને એક પુરુષ જોરે સેક્સ ચ્યાટ કરવાનું છે, કઈરીતે કરીશું ?
A: સેક્સ ચ્યાટ લાઈન માં ફોન કરો અને આનંદ કરો

Vodaphone   Airtel   Idea   BSNL

જો તમે તમારું પ્રસ્ન નું માહિતી ના મળી હોઈ તો, તમે હમને બતાઈ શકો છો
[email protected] [please write emails in English]

પેલા પેજ ઉપર જવા માટે ક્લિક કરો
સુ તમને ચ્યાટ લાઈન સુધી પોહોચ્વા માં કોઈ તકલીફ આવે છે ?
ફોન લાઈન બ્યસ્ત છે ? અથબા ફોન જતુ નથી ?

કોક ટેકનીકલ કારણે બદદા નંબરો બદદા કંપની નું ફોન થી કામ નેઇ કરતુ.


બીજુ કોક નંબર થી પ્રયત્ન કરીને જો, બીજુ કંપની નું નેટવર્ક સારી કામ કરે ઍઉ બની સકે છે :

નીચે આપેલુ નંબર થી પણ પ્રયત્ન કરી શકો છો:
00-265889003870

હુમના સુધી અપરે સેક્સી છોકરીઓ સુધી પોહોંચી સકતા નથી ?
હુમેલોકો દર્શાવવું છુ કે ઘર નું ફોન થી અથબા ઓફ્ફીચે ની ફોન થી ( લેન્ડ લાઈન ) પ્રયત્ન કરો.
மજો તમારું બીજુ કોઈ નંબર હોઈ તો, આ નંબર થી પણ પ્રયત્ન કરી શકો છો