નામ: અંજલી    ઉમર: 24    કઈ ભાષા માં બાત કરી:   हिंदी  ગુજરાતી


મારા સાથે બાત કરો હવે, મારા નંબર ઉપર ફોન કરો:
_00-252-543-2235 વા _00-252-543-2235

Numbers not working? Click Here
  કોઈ મદદ જોઈતુ હોઈ અથબા કઈક પૂછવાનું હોઈ તો અહીં ક્લિક કરો
મારા વિષ:
લામ્બની નું કાપડ મને બઉ ગમે છે, એટલે હું દર રોજ આ જ કાપડ પેરુ છુ. આ કાપડ પેરવા થી કરવા માં બધારે આનંદ આવે છે, જો તમે મારા સાથે ફોન સેક્સ કારસો તો હું એક એક કરીને મારું બદદા ડ્રેસ કરી નાખીસ અને મારા સાથે તમે પણ પ્રમત્ત થઇ જાસો અને તમે તમારા સામે મને નંગી અનુભાબ કારસો.
મને શુ પ્રમત્તા કરે છે: લામ્બની નું કાપડ મને પ્રમાત્તા કરે છે.
મને શુ ગમગીન કરે છે: મારું મોરા જોઇને કાઉ ગમગીન લાગે છે?
મારું ઓળખાણ:
ऊंचाई: 5.2"    ઊંચાઇ : 59   સ્તન: નાની    બાળ નુ વર્ણ: કાળી    બાળ કેટલા લમ્બી છે:  નાની    આંખ નુ વર્ણ: કાળી    સરીર નુ ગઠન: મધ્યમ
મારા સાથે બાત કરો હવે, મારા નંબર ઉપર ફોન કરો:
_00-252-543-2235 વા _00-252-543-2235

Numbers not working? Click Here
  કોઈ મદદ જોઈતુ હોઈ અથબા કઈક પૂછવાનું હોઈ તો અહીં ક્લિક કરો
ગમારું કથા:
હું મારી કોલેજ માં બોઉં પ્રશીધ્ય હતું અને બદદા મારા જોરે બાત કરવાના બીચાર્તોતો, હું ત્યારે પણ સારી બાત કરવા માટે પ્રશીધ્ય હતુ. એટલા માટે ફોન સેક્સ મારું કામ આવી ગયા. મને દર રોજ ચન્દર કરીને કોઈ ફોન કરેછે, એમનું અસલ નામ મને ખબર નથી. પણ આ બઉ મસ્ત વાર્તા કરે છે. અને અમને એ પણ ખબર છે મારા સાથે સુ બાત કરું જોઈએ. આ છોકરો ફોન ઉપર આવા પછી હું મારા સરીર થી રમ્માનું સુરુ કરું છુ. અને ચન્દર પણ અનુ મજા લેઈ છે. તમે પણ એઉ કરી શકો છો. તમે મને ફોન કરો અને મારું સ્તન અને મારું ગંદ સાથે રમતા સામળો.
**************************************
ગ્રાહકોનું પ્રમાણપ
અભિષેક ,
ખબર નહિ પણ એના માં સુ તાકાત છે કે તમારો લોડો ફોન સેક્સ માં પણ ઠગાવી સકે છે . એટલી મીઠી વાતો થી તમારું મન હલકું કરી સકે છે. એક વાર ટ્રાય કરી જુઓ .

રવીન્દ્ર ,
હું આ સેક્સ ની દુનિયા માં નવો છું મને કઈ ખબર નો હતી પણ એને મને ફોન સેક્સ પર બધું સીખ્વાડ્યું અને આજે હું કોઈ પણ છોકરી ને ચરમ સીમા સુધી પહોચાડી સકું છું .

મિતેશ ,
એની વાતો માં સુ જાદુ હતો એ ખબર પડી નહિ પણ એને મને ફોન સેક્સ માં સાચા સેક્સ નો અનુભવ કરાવ્યો. અને મારી સાથે ગર્લ ફ્રેન્ડ ની જેમ વાતો પણ કરી .

મારા સાથે બાત કરો હવે, મારા નંબર ઉપર ફોન કરો:
_00-252-543-2235 વા _00-252-543-2235

Numbers not working? Click Here
  કોઈ મદદ જોઈતુ હોઈ અથબા કઈક પૂછવાનું હોઈ તો અહીં ક્લિક કરો

પેલા પેજ ઉપર જવા માટે ક્લિક કરો