નામ: શાલિની    ઉમર: 28    કઈ ભાષા માં બાત કરી:   हिंदी  ಕನ್ನಡ


મારા સાથે બાત કરો હવે, મારા નંબર ઉપર ફોન કરો:
_00-265889003890 વા _00-265889003890

Numbers not working? Click Here
  કોઈ મદદ જોઈતુ હોઈ અથબા કઈક પૂછવાનું હોઈ તો અહીં ક્લિક કરો
મારા વિષ:
મારું હાઇટ મસ્ત છે, અને મને એઉ લાગે છે કી ભગવાન મને નીચે નાચવા મુક્લાયા છે. મને ગીત ઉપર નાચવા બોઉં ગમે છે. મારું નાચ જોઇને બઉ લોકો પ્રમાત્તા થઇ જઈ છે. મને ફોન કરો અને મસ્તી જોઇલો. જિંદગી આનંદ કરવા માટેજ છે.
મને શુ પ્રમત્તા કરે છે: એક ગીત અને જોરે નાચવા મળે અને તમારું ફોન આવે તો બીજુ સુ જોઈએ છે પ્રમાત્તા થવા માટે.
મને શુ ગમગીન કરે છે: બે દિવસ નું જીંદગી છે, મને ફોન કરો અને જીંદગી નું આનંદ લો, ગમગીન થવા નું કોને ફુરસત છે.
મારું ઓળખાણ:
ऊंचाई: 5.6"    ઊંચાઇ : 48   સ્તન: મોટી    બાળ નુ વર્ણ: કાળી    બાળ કેટલા લમ્બી છે:  લાંબી    આંખ નુ વર્ણ: કાળી    સરીર નુ ગઠન: લાંબી
મારા સાથે બાત કરો હવે, મારા નંબર ઉપર ફોન કરો:
_00-265889003890 વા _00-265889003890

Numbers not working? Click Here
  કોઈ મદદ જોઈતુ હોઈ અથબા કઈક પૂછવાનું હોઈ તો અહીં ક્લિક કરો
ગમારું કથા:
હું એક મધ્યમ બર્ગ ની છોકરી છુ. મારું બાળપણ બોઉં સાધારણ હતુ. એઊજ સ્કૂલ, ભૈબન્દ જોરે લડત પછી જીંદગી જીવા માટે હરીફાઈ. હું બોઉં સુંદર નથી અને પેલા થી એઉ બીચાર નોતા કી મનોરંજન ની દુન્ય માં આવી જઈસ. ભૈબન્દ સાથે સેક્સ નું બીશયે બાત કરતા કરતા નિપુણ થઇ ગયું. મારા મિત્રો પેલા મને ફોન કરતો તો અને હવે તો બઉ માનશો ફોન ઉપર મારું મિત્રો બની ગયા છે. તમે પણ મારું મિત્ર બની જો, સેક્સ ની બીષયે માહિતી લો અને જીબન સુંદર કરી નાખો.
**************************************
ગ્રાહકોનું પ્રમાણપ
દિલસાદ,
આ છોકરી ફોટા માં જેટલી સુંદર લાગે છે એની વાતો પણ એટલી જ સરસ છે . એને સાબિત કરવા માટે જસત એક ચાન્સ આપો , તમને ખુદ ને ખબર પડી જશે.

ઉમંગ,
ખુબ જ સરસ વાતો કરે છે અને મને તો એવો અહેસાસ થયો કે જાણે તે પોતે જ મારી સાથે સેક્સ કરી રહી હોઈ.

નીશીત ,
મારું કહેવું તો એમ છે કે આની પહેલા મેં આવી સરસ વાતો કોઈ છોકરી સાથે નથી કરી . આ મારો સૌથી સારો અનુભવ હતો .

મારા સાથે બાત કરો હવે, મારા નંબર ઉપર ફોન કરો:
_00-265889003890 વા _00-265889003890

  કોઈ મદદ જોઈતુ હોઈ અથબા કઈક પૂછવાનું હોઈ તો અહીં ક્લિક કરો

પેલા પેજ ઉપર જવા માટે ક્લિક કરો