નામ: નંદિની    ઉમર: 28    કઈ ભાષા માં બાત કરી:   हिंदी  తెలుగు  ગુજરાતી


મારા સાથે બાત કરો હવે, મારા નંબર ઉપર ફોન કરો:
_00-265889003860 વા _00-265889003860

Numbers not working? Click Here
  કોઈ મદદ જોઈતુ હોઈ અથબા કઈક પૂછવાનું હોઈ તો અહીં ક્લિક કરો
મારા વિષ:
મને જોઇને સુ લાગે છે? હું બાળપણ થી બઉ સરારતી છુ. અને કોલેજ લાઈફ માં આવીને જ્યાર થી હમને સેક્સ સમ્માંન્ધિત માહિતી મળ્યું ત્યાર થી મારું સરારત મારી સેક્સ લાઈફ માં જોયા મળ્યું, કોલેજ ની પેલા વરસે મને સેક્સ ની અનુભાબ મળ્યું, તે દિવસ અજી સુધી યાદ છે. અત્યારે મને દર રોજ નવા લોઉરો જોઈએ છે, કોક દિવસ મને બે લોઉરો એક સાથે મળે છે. મારા સાથે આઉસો? મારી ગાંડ અને ચૂત ની સ્વાદ એકબાર લેસો તો આક્ખી જિંદગી યાદ રેસે.
મને શુ પ્રમત્તા કરે છે: નવા લંડ બીશયે વિચારી ને હું પ્રમાત્તા થઇ જાઉં છુ.
મને શુ ગમગીન કરે છે: કોક દિવસ લંડ ના મલે તો ગમગીન થઇ જાઉં છુ.
મારું ઓળખાણ:
ऊंचाई: 5.6"   ઊંચાઇ : 50   સ્તન: માધ્યમ    બાળ નુ વર્ણ: ઘેરું    બાળ કેટલા લમ્બી છે:  ખભો સુધી   આંખ નુ વર્ણ: કાળી    સરીર નુ ગઠન: માધ્યમ
મારા સાથે બાત કરો હવે, મારા નંબર ઉપર ફોન કરો:
_00-265889003860 વા _00-265889003860

Numbers not working? Click Here
  કોઈ મદદ જોઈતુ હોઈ અથબા કઈક પૂછવાનું હોઈ તો અહીં ક્લિક કરો
ગમારું કથા:
મારું સ્તન મસ્ત છે, બધારે નાની પણ નથી અને મોટી પણ નથી. બદદા અને જોઇને ગાંડા થઇ જઈ છે. મારી કથા અને મારી સ્તન ની કથા એકજ તખ્તો ઉપર છે. પેલા બદદા મારા સ્તન માટે મારું પગલે ચાલતો તો, હવે મારું સ્તન જોરે મારું ફોન સેક્સ પણ બદદા ને બઉ ગમે છે અને અલોકો મારા પાછળ પરી ગયા છે. આલોકો જોરે બાત કરતા કરતા હું મારા સ્તન સાથે રમું છુ અને રતિ નીસ્પત્તી થઇ જઈ છે. અમુક લોકો એઉ ફોન સેક્સ કરે છે કે, રતિ નીસ્પત્તી માટે સ્તન જોરે રમ્માનું જરૂર નેઇ પરતું. આ લોકો ની વાત જ જુદા છે, સુ તમે પણ એઊજ છો? મને ફોન કરો કદાચ એઉ નેઇ હસો તો હું તમને સિખારી અપીસ.
**************************************
ગ્રાહકોનું પ્રમાણપ
નીતિન,
કોઈ શક વગર જ તમે સીધો નંદીની ને ફોન ઘુમાવો એ ફોન સેક્સ માં મહા રાની છે , બીજી બધી તો તેની પાસે કઈ નો કહેવાય

સુરેશ ,
તેના બદન પર નો જતા અગર એનું બદન સારું નથી તો એટલી જ એની વાતો સરસ છે . ફોન સેક્સ પર પી એચ ડી કર્યું હોઈ એવું લાગે છે

પ્રકાશ,
જો તમને થાક લાગ્યો હોઈ એને શરીર દુખતું હોઈ તો જલ્દી થી એને ફોન લગાડો , જાદુ ની જેમ તમારું દર્દ ચાલ્યું જશે.

મારા સાથે બાત કરો હવે, મારા નંબર ઉપર ફોન કરો:
_00-265889003860 વા _00-265889003860

  કોઈ મદદ જોઈતુ હોઈ અથબા કઈક પૂછવાનું હોઈ તો અહીં ક્લિક કરો

પેલા પેજ ઉપર જવા માટે ક્લિક કરો