નામ: ઝરીન    ઉમર: 35    કઈ ભાષા માં બાત કરી:   हिंदी  ಕನ್ನಡ  ગુજરાતી


મારા સાથે બાત કરો હવે, મારા નંબર ઉપર ફોન કરો:
_00-265889003890 વા _00-265889003890

Numbers not working? Click Here
  કોઈ મદદ જોઈતુ હોઈ અથબા કઈક પૂછવાનું હોઈ તો અહીં ક્લિક કરો
મારા વિષ:
મારી બોલ જોયું અને ચૂત પણ ? હવે સુ બિચારો છો? હવે કઈ બીચારતા નેઇ, ખાલી મસ્તી કરવાનું વિચારો. ખાલી વિચારીને જીંદગી કારવાનું નેઇ હોઈ, આ જીંદગી મસ્તી કરવાનું છે. વરીલ થઈને જે વિચારું હોઈ વિચારજો. મને ફોન કરો અને હું તમને બતારીસ જીંદગી કેટલા આનંદ ની છે.
મને શુ પ્રમત્તા કરે છે: પ્રમાત્તા લોગો ની વિષયે વિચારી ને હું પણ પ્રમાત્તા થઇ જાઉં છુ.
મને શુ ગમગીન કરે છે: ગમગીન થવા માટે મારા પાસે સમય નથી.
મારું ઓળખાણ:
ऊंचाई: 5.2"    ઊંચાઇ : 50   સ્તન: માધ્યમ    બાળ નુ વર્ણ: કાળી    બાળ કેટલા લમ્બી છે:  નિતંબ સુધી   આંખ નુ વર્ણ: કાળી    સરીર નુ ગઠન: માધ્યમ
મારા સાથે બાત કરો હવે, મારા નંબર ઉપર ફોન કરો:
_00-265889003890 વા _00-265889003890

Numbers not working? Click Here
  કોઈ મદદ જોઈતુ હોઈ અથબા કઈક પૂછવાનું હોઈ તો અહીં ક્લિક કરો
ગમારું કથા:
હું બઉ માલદાર બેપારી નું છોકરી છુ અને મને બદદા મળ્યું તું મારા જિંદગી માં. પણ મારું પપ્પા અને મમ્મી ને ટાઇમ મળતો નાતા મારા માટે. મારું બઉ મિત્રો પણ છે. સેક્સ માં હું પારંગત હતી અને મારું સ્તન સાથે રમતા મને બઉ ગમતો તો અને અજી પણ ગમે છે. મારા સાથે બાત કરતા કરતા મારા મિત્રો મૂઠ મારી નાખતો તો. અને હું ફોન સેક્સ માં પણ એઊજ કરું છુ. બઉ માનસ એઉ પણ છે ફોન સેક્સ સુરુ કરવા પછી મૂઠ મારી નાખે છે અને અમુક લોકો એઉ છે મને કામુત્તેજીત કરે છે. પછી હું ઉત્તેજિત થઇ ને મારા ચૂત માં અન્ગલી નાખું છુ અને રતિ નીસ્પત્તી થઇ જાય છે. બઉ લોકો એઉ છે, આલોકોની કેવાનું છે, એમને પેન્ટ ઉપર બીર્જ પરી જાય છે. આ સમળીને મને બોઉં આનંદ આવે છે.
**************************************
ગ્રાહકોનું પ્રમાણપ

મેહુલ,
ઝરીન વિષે ઘણું સાંભળ્યા પછી આજે મેં ફોન કરી ને વાતો કરી , ખુબ જ મઝા આવી , પણ એના માટે ઘણી વાર રાહ જોવી pade છે.


પ્રેરક,
અરે મેહુલ...કૈક સારું મેલવ વા માટે કૈક ગુમાવું પડે છે , એમ જ સારા માલ સાથે સેક્સ ચેત કરવા માટે થોડી વાર તો રાહ જોવી પડે ને .


પ્રદીપ,
એના ચહેરા માં કઈ કાઢી કેવાનું નથી પણ એની વાતો તો જાણે જન્નત ની પરી સાથે ની વાતો જેવી છે.

મારા સાથે બાત કરો હવે, મારા નંબર ઉપર ફોન કરો:
_00-265889003890 વા _00-265889003890

Numbers not working? Click Here
  કોઈ મદદ જોઈતુ હોઈ અથબા કઈક પૂછવાનું હોઈ તો અહીં ક્લિક કરો

પેલા પેજ ઉપર જવા માટે ક્લિક કરો