નામ: પ્રતિભા    ઉમર: 27    કઈ ભાષા માં બાત કરી:   ગુજરાતી


મારા સાથે બાત કરો હવે, મારા નંબર ઉપર ફોન કરો:
_00-265889003860 વા _00-265889003860

Numbers not working? Click Here
  કોઈ મદદ જોઈતુ હોઈ અથબા કઈક પૂછવાનું હોઈ તો અહીં ક્લિક કરો
મારા વિષ:
હું બઉ સુંદર છોકરી છુ ? મારું સુંદરતા એકદમ જુદા છે જેં પેલા ગ્રીક દેવીઓ ની હતું - આ મારા ભૈબન્દઓ કઈ છે. અને સાથે હું ફોન સેક્સ માં પણ એટલા નિપુણ છુ કે તમે તમારા હાથ તમારું લન્ડ થી કારસો નેઇ. આ બદદુ છોર, મને ફોન કરીને પોતે અનુભાબ લઇ લો. હું તમને પડકાર આપું છુ તમે હારી જસો અને તમને આનંદ પણ આઉસે.
મને શુ પ્રમત્તા કરે છે: કોઈ મને પડકાર આપે તો મને હું પ્રમાત્તા થઇ જાઉં છુ.
મને શુ ગમગીન કરે છે: કોઈ પડકાર સ્વીકાર નેઇ કરવા માં હું ગમગીન થઇ જાઉં છુ .
મારું ઓળખાણ:
ऊंचाई: 5.2"   ઊંચાઇ : 53   સ્તન: નાની પણ મક્કમ   બાળ નુ વર્ણ: કાળી    બાળ કેટલા લમ્બી છે:  નાની    આંખ નુ વર્ણ: કાળી    સરીર નુ ગઠન: માધ્ય
મારા સાથે બાત કરો હવે, મારા નંબર ઉપર ફોન કરો:
_00-265889003860 વા _00-265889003860

Numbers not working? Click Here
  કોઈ મદદ જોઈતુ હોઈ અથબા કઈક પૂછવાનું હોઈ તો અહીં ક્લિક કરો
ગમારું કથા:
હું આધુનિક વિચાર વાળી છોકરી છુ અને મારા પરિવાર એટલે કી મારું પપ્પા અને મમ્મીનું વિચાર પણ એઉ જ છે. એટલા માટે મને સ્વતંત્રતા મળ્યું છે અને હું આ આજાદી નું બઉ આનંદ લીધી. મારું સ્કૂલ અને કોલેજ માં બઉ ઓળખાણ હતુ. મારું પડકાર અપ્પાનું ટેબ ત્યાર થી છે, ઘણા બખ્તે હું પડકાર માં જીતું છુ અને જે પડકાર ગુમાવવું હોય આ પણ આનંદિત થઇ જાય છે. મારી પડકાર નું આ જ બિશેશતા છે.
**************************************
ગ્રાહકોનું પ્રમાણપ
જયદીપ,
પ્રતિભા , એના નામ માં જ હકીકત છે . એ એક રાત માં તો એવી વાતો કરે છે કે એની સારી પ્રતિભા તમારા દિલ પર પડી જાય.

વરુણ ,
ઉપર જયદીપ એ એકદમ સાચું કીધું . મેં પણ પ્રતિભા સાથે વાત કરી અને હવે મર્દાનગી અનુભવું છે. મારી નવી નવી ટેકનીક થી પત્ની પણ ખુસ થાય છે .

કમળ ,
મને લાગે છે કે આ પ્રતિભા લગભગ પહેલા ટીચર હતી , કારણ કે આવી સરખી રીતે તો ટીચર જ સમજાવી શકે . ખરેખર એને મારું દિલ જીતી લીધું.

મારા સાથે બાત કરો હવે, મારા નંબર ઉપર ફોન કરો:
_00-265889003860 વા _00-265889003860

Numbers not working? Click Here
  કોઈ મદદ જોઈતુ હોઈ અથબા કઈક પૂછવાનું હોઈ તો અહીં ક્લિક કરો

પેલા પેજ ઉપર જવા માટે ક્લિક કરો