નામ: મલ્લિકા    ઉમર: 30    કઈ ભાષા માં બાત કરી:   हिंदी  ಕನ್ನಡ  தமிழ்  ગુજરાતી


મારા સાથે બાત કરો હવે, મારા નંબર ઉપર ફોન કરો:
_00-338-910-60-515 વા _00-225-217-900-02

Numbers not working? Click Here
  કોઈ મદદ જોઈતુ હોઈ અથબા કઈક પૂછવાનું હોઈ તો અહીં ક્લિક કરો
મારા વિષ:
હું અત્યારે કર્નાટક માં રાઉ છુ, મારું પરિવાર બઉ ઊંચું સમાજ ની પરિવાર છે. પણ હું જાત અને ધર્મ બધારે માનતો નથી એટલે મારા પરિવાર સમ્મંધી મને એટલા માન નેઇ આપતા અને હું પણ કઈ પરવા કરતો નથી. હું આજાદી માં વિશ્વાસ રાખું છુ અને મને જે ગમે છે હું આ જ કરું છુ, ભલે બીજા કોઈને ગમતું હોય કી નાં હોય. હું જીંદગી નું આનંદ લેવા માટે ફોન સેક્સ માં છુ. તમને જિંદગી નું આનંદ લેવાનું છે ? તો મને હમણાજ ફોન કરો અને જીવન માં ફોન સેક્સ નું આનંદ લો.
મને શુ પ્રમત્તા કરે છે: હું ફોન સેક્સ માં પ્રમાત્તા થવા માટે છુ એટલે તમે ફોન કારસો તો હું તમને પ્રમાત્તા ક્રીસ અને જોરે હું પણ પ્રમાત્તા થઇ જઈશ.
મને શુ ગમગીન કરે છે: ગમગીન રેવા માટે હું ફોન સેક્સ માં આયુ નથી.
મારું ઓળખાણ:
ऊंचाई: 5.3"    ઊંચાઇ : 40   સ્તન: નાની    બાળ નુ વર્ણ: કાળી    બાળ કેટલા લમ્બી છે:  લાંબી    આંખ નુ વર્ણ: કાળી    સરીર નુ ગઠન: નાની
મારા સાથે બાત કરો હવે, મારા નંબર ઉપર ફોન કરો:
_00-338-910-60-515 વા _00-225-217-900-02

Numbers not working? Click Here
  કોઈ મદદ જોઈતુ હોઈ અથબા કઈક પૂછવાનું હોઈ તો અહીં ક્લિક કરો
ગમારું કથા:
જેઉ હું પેલા કીદુ તું "મારા વિષ" ની અંદર, કે હું એક ઊંચું સમાજ ની છોકરી છુ, જે લોકો અપરે ઘરની બૈરીઓ ને ઘરની અંદર જ મુખે છે. હું આ નિર્ણય સ્વીકાર્યું નથી અને બહાર નીકળી ગયી. અને અક્ખી દુન્ય ફરીને આયુ પછી ફોન સેક્સ માં સેટેલ થઇ ગયું. ફોન સેક્સ મને ગમે છે. આ દુન્યા ની એકલા એઉ જગ્યા છે જ્યાં તમે ફોન ઉપર બદદા ને આનંદ આપી શકો છો, બદદા ને કામુત્તેજીત કરી શકો છો. મારું વિચાર એઉ છે, ફોન સેક્સ થી અપરે નીજી જિંદગી સારી થાય છે. હું ફોન સેક્સ માં સફળ છુ અને યાં જ રેવાનું ધાર્યું છુ.
**************************************
ગ્રાહકોનું પ્રમાણપ
વિશાલ,
વાઉ , સુ જાણકારી છે એની પાસે, બેમિશાલ છે એની વાતો . એની વાતો માં તો એટલી તાકાત છે કે મડદા ને પણ જીવતો માનસ કરી દે. ખરેખર મને દિલ થી આનંદ થયો .
માનવ ,
મલ્લિકા વિષે તો એટલું સાંભળ્યું છે એનો કોઈ મુકાબલો જ નથી . એને સેક્સ ચેટ માં એટલો બધો અનુભવ છે કે અગર કોઈ પી એચ ડી વાળી છોકરી પણ પછી પડે.
રવિ ,
એ ના માં સૌથી વધારે કન્વીન્સીંગ પાવર છે અને કોઈ પણ ટોપિક પર કલાકો સુધી ઇન્ત્રેસ્તિંગ વાતો કરી સકે છે .

મારા સાથે બાત કરો હવે, મારા નંબર ઉપર ફોન કરો:
_00-338-910-60-515 વા _00-225-217-900-02

Numbers not working? Click Here
  કોઈ મદદ જોઈતુ હોઈ અથબા કઈક પૂછવાનું હોઈ તો અહીં ક્લિક કરો

પેલા પેજ ઉપર જવા માટે ક્લિક કરો