ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਫੋਨ ਦਵਾਰਾ ਕਾਮ!! ਗਰਮ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦਾ ਬੇਸਬ੍ਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ!!! ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ
ਸਭ ਤੋ ਵਧਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾ, ਮਾਲੂ, ਕੂੜੀਆ ਫੋਨ ਰਾਹਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ - ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹਿਆਂ ਹਨ|
ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋ ਵਧਿਆ ਸੋਹਣੀਆ ਕੂੜੀਆ ਲਭੀਆਂ ਹਨ| ਇਹ ਕੂੜੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਨ|
ਇਹ ਕੂੜੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੂਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹਨ| ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਪਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਣਗਿਆਂ| ਤੂਸੀ ਬਸ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਹੈ|
ਜੇ ਤੂਸੀ ਸ਼ਰਮਾਨਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਦੁਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕਰਦੇ ਸੁਨੋ ਤੇ ਜਦੋ ਤੂਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੂਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ|
ਤਰਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋ| ਅਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਾਵ ਸਮਜਦੇ ਹਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ|

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ!
ਤੂਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹੁਣੇ ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ ਕੂੜੀਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਿਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ
ਕਲਿਕ ਕਰ ਕੇ ਊਹਨਾ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਊ|
_00-447418100150 or _00-375294455611

ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤੇਹ ਵਿਚੋ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ
ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਤਰਾ ਕਾਮ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|| ਊਹ ਇਸ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਦੁਨਿਆ ਨਾਲੋਂ ਬਹੂਤ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ|
ਅਸੀ ਭਰੋਸਾ ਰਖਦੇ ਹਾ ਕੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਮ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਹੋਨੀ ਚਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਊਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੋਹਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ| ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਮ ਸ਼ੂਰੂ ਕਿਤਾ ਹੈ| ਤਾਕੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਖੂਲ ਕੇ ਕਾਮ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰ ਸਕੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ
ਸਨਦ
ਵਾਹ!! ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦਸਾਂ !! ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ|

ਬਬੂ
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ| ਇਹ ਇਕ ਗੰਦੀ ਪਰ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਲਈ ਵਧਿਆ ਜਗ਼ਹ ਹੈ| ਸਾਰੇ ਥਣ, ਚੁਭਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੂਤ ਕੁਝ!

ਮੰਨਤ
ਇਸਦਾ ਹਰ ਪਲ ਵਿਚ ਮੈ ਮਜੇ ਕਿਤੇ ਹਨ| ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਇਮ ਮਿਲਿਆ ਫੇਰ ਵਾਪਿਸ ਆਊਂਗਾ|

ਗੁਰਜਰ
ਮੈੰਨੂ ਹਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹਨਾ ਗੰਦ ਬੋਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ|

ਜਗਨਾਥ੍
ਮੈ ਇਹਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਲ ਕ ਊਹ