ਨਾਮ: ਮੋਹਾਨਾ    ਉਮਰ: 27    ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ:   हिंदी  বাংলা  English  ਪੰਜਾਬੀ


ਮੇਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
_00-265889003830 or _00-265889003830

Numbers not working? Click Here
ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ
ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ... ਮੈ ਊਹ ਸਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਨੇ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਹਟੀ ਬੋਲਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰ੍ਮਾਂਦੀ ਹੈ.. ਮੈ ਊਹ ਸਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਹਟੀ ਨਹੀ ਕਰਦੀ!!! ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰੋ.. ਮੈ ੧੯ ਸਾਲ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁੰਦਰੀ ਹਾਂ! ਮੇਰਾ ਤੰਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਬਹੂਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ.. ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੰਨ ਨਾਲ ਖੇਲੋ... ਮੇਰੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਲੋ....
ਮੈੰਨੂ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ: ਮੈੰਨੂ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ - ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਫੁਦੀ ਵਿਚ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਨਾ
ਮੈੰਨੂ ਕੀ ਨਾਪਸੰਦ ਹੈ: ਮੈੰਨੂ ਕੀ ਨਾਪਸੰਦ ਹੈ - ਜਦੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂ ਫੋਨ ਨਹੀ ਕਰਦੇ|
ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਂਕੜੇ
ਕਦ: 5.4"   ਭਾਰ: 58   ਸੀਨਾ: ਬਹੂਤ ਵੱਡੇ   ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ: ਕਾਲਾ   ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ:  ਮੋਦੇਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ   ਅਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ: ਨੀਲਾ   ਬਨਾਵਟ: ਪਤਲੀ ਤੇ ਸੁਡੋਲ
ਮੇਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
_00-265889003830 or _00-265889003830

Numbers not working? Click Here
ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ:
ਮੈਂ ਕਾਮ ਗੰਦਾ ਤੇ ਅਖੜ ਕਾਮ ਭੂਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ!! ਰਾਜੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਸਬ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਕਾਮ ਜੋੜੀਦਾਰ ਹੈ! ਜਦੋਂ ਊਹ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈੰਨੂ ਬੋਲਨ ਦੀ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਪੇਂਦੀ!! ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨ ਕੇ ਹੀ ਕਾਮ ਦੇ ਗ੍ਰੇਹ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪੋਉੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ!! ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਕਾ ਉਸਦਾ ਲਨ ਆਪਣੇ ਮੂਹ,ਫੁਦੀ ਤੇ ਪਿਛੇ ਪਾਵਾਂਗੀ!! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਉਸਨੁ ਵ ਖੁਸ਼ ਕਰੁਂਗੀ!!
**************************************
ਸਨਦ:
ਬਬੂ
ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ! ਓਹ ਬਹੂਤ ਹੀ ਗੰਦ ਬੋਲਦੀ ਹੈ!! ਤੇ ਮੇਨੂੰ ਉਸਦੀ ਚੂਚੀ ਗੰਦੀ ਕਰਨੀ ਵਧਿਆ ਲਗਦੀ ਹੈ!! ਜਦੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬਣੁ , ਸਮਾਂ ਇਨੀ ਜਲਦੀ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀ ਚਲਦਾ!!

ਸੰਤੋਸ਼


ਸ਼ਰਾਵਾਨੀ ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਕਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ!! ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਲ੍ਟੀ ਤਕ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!! ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਓਦੋ ਛੁਟ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋ ਊਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹੂਤ ਕੁਛ ਕਰੇਗੀ !! ਓਹ ਤੁਹਾਨੂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ !!

ਮੇਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
_00-265889003830 or _00-265889003830

Numbers not working? Click Here

ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਪਨਾ