નામ: કુમુદા    ઉમર: 30    કઈ ભાષા માં બાત કરી:   हिंदी  ಕನ್ನಡ  ગુજરાતી


મારા સાથે બાત કરો હવે, મારા નંબર ઉપર ફોન કરો:
_00-67575581155 વા _00-67575581155

Numbers not working? Click Here
  કોઈ મદદ જોઈતુ હોઈ અથબા કઈક પૂછવાનું હોઈ તો અહીં ક્લિક કરો
મારા વિષ:
જીંદગી માં ખુશ રેવાનું હોઈ અને મસ્તી માં રેવાનું હોઈ. જીબન એક બે દિવસ ની રમત છે અને સારી રીતે રમ્માનું હોય - આ મારું વિચાર છે. પ્રમાત્તા કરવાનું મારી દાવી હાથ નું રમત છે. હું જે ધારુ છુ તે કરું છુ. બાત કરવાની શોખ મારી બાળપણ થી છે અને જયારે હું મોટી થઇ અને સેક્સ સમાંન્ધિત જ્ઞાન આયુ અમને સેક્સ વધારે ગમતું થઇ ગયું. હવે બાત અને સેક્સ બંને જોરે જોઈતી હોય તો ફોન સેક્સ સેવા બીજુ કઈ છે.
મને શુ પ્રમત્તા કરે છે: તમે પ્રમાત્તા થશો તો હું પણ પ્રમાત્તા થઇ જઈશ.
મને શુ ગમગીન કરે છે: તમે પ્રમાત્તા ને થશો તો હું ગમગીન થઇ જઈશ.
મારું ઓળખાણ:
ऊंचाई: 5.0"   ઊંચાઇ : 45   સ્તન: નાની    બાળ નુ વર્ણ: કાળી    બાળ કેટલા લમ્બી છે:  લાંબી    આંખ નુ વર્ણ: કાળી    સરીર નુ ગઠન: નાની
મારા સાથે બાત કરો હવે, મારા નંબર ઉપર ફોન કરો:
_00-67575581155 વા _00-67575581155

Numbers not working? Click Here
  કોઈ મદદ જોઈતુ હોઈ અથબા કઈક પૂછવાનું હોઈ તો અહીં ક્લિક કરો
ગમારું કથા:
હું એક ગરીબ ઘર ની છોકરી છુ. અને હું નોકરી કરીને બદદા જરૂરત પૂરું કરું છુ. જયારે હું નોકરી નું શોધ માં ઘર તી નીક્ળોયો બદદા મને નોકરી આપતો તો મારું સરીર નું કારણે. પછી હું નેટ ઉપર ફોન સેક્સ નું ઇસ્તેહાર જોયું અને ફોન સેક્સ જોરે જોડાઈ ગયું. ફોન સેક્સ એકલા એઉ જગ્યા છે જ્યાં બદદા પોત પાતાનું કામ થી મતલબ રાખે છે. મારા બાત કરવાની અને મિત્ર બનવાની નિપુણતા થી હું ફોન સેક્સ માં પ્રસીધ્ય થઇ ગયું. મારું ફોન સેક્સ નું બઉ મિત્રો ને હું સેક્ષ સમ્માંન્દિત માહિતી આપ્યું છુ અને આ લોકો આમને જીબન માં બોઉં આનંદિત છે. મારું અનુભાબ નું બાપ્રાસ બઉ લોકો અત્યારે કરેછે. તમારું સેક્સ જીબન નું સફળતા માટે મને ફોન કરો અને બદદા જાની લો.
**************************************
ગ્રાહકોનું પ્રમાણપ
રફીક ,
જો કોઈ ટેન્સન હોઈ તો જલ્દી થી કુમુડા ને ફોને લગાવો અને તરતજ તારામું બધું ટેન્સન જતું રહેશે અને માથું હળવું થઇ જશે. એક વાર ટ્રાય કરી ને તો જુઓ .

કુમાર ,
હું તો એની વાતો સાંભળી ને અવાચક થઇ ગયો. આવી મીઠી મીઠી વાતો કરવા વળી છોકરી મેં તો પહેલી વાર જોઈ છે. તમે ખુદ ટ્રાય કરો તો ખબર પડશે.

મયુર ,
અરે વાહ તેણી ફોટા માં જેટલી સુંદર દેખાય છે એટલી જ સરસ અને મીઠી વાતો કરે છે. મેં ધાર્યું પણ નો હતું કે આ આટલી સરસ વાતો થી મને ફોન સેક્સ દ્વારા સંપૂર્ણ સેક્સ નો અનુભવ કરાવી શકશે

મારા સાથે બાત કરો હવે, મારા નંબર ઉપર ફોન કરો:
_00-67575581155 વા _00-67575581155

  કોઈ મદદ જોઈતુ હોઈ અથબા કઈક પૂછવાનું હોઈ તો અહીં ક્લિક કરો

પેલા પેજ ઉપર જવા માટે ક્લિક કરો