ਨਾਮ: ਸ਼ਰਾਵਾਨੀ    ਉਮਰ: 36    ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ:   తెలుగు  தமிழ்  English  ਪੰਜਾਬੀ  മലയാളം


ਮੇਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
_00-67575581155 or _00-67575581155

Numbers not working? Click Here
ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੁਦਾਈ ਦੀ ਗਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈ ਉਸ ਵਿਚ ਬਹੂਤ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੁਦੀ, ਮੂਹ ਤੇ ਪਿਛੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ!! ਮੈਂ ਤੀਨੋ ਕਾਮ ਇਕਲੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ!!!
ਮੈੰਨੂ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ: ਜਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੰਦੀ ਤੇ ਸੇਕ੍ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਮੈੰਨੂ ਕੀ ਨਾਪਸੰਦ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂ ਹਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ
ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਂਕੜੇ
ਕਦ: 5.5"   ਭਾਰ: 50   ਸੀਨਾ: ਬਹੂਤ ਵੱਡੇ   ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ: ਕਾਲਾ   ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ: ਮੋਦੇਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ   ਅਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ: ਨੀਲਾ   ਬਨਾਵਟ:ਪਤਲੀ ਤੇ ਸੁਡੋਲ
ਮੇਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
_00-67575581155 or _00-67575581155

Numbers not working? Click Here
ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ:
I like sex to be dirty and wild. Rajesh is my best sex partner. when he talks i dont have to talk. I have to just listern to him and i will climax and float in teh planet of sex. I will surely one day take his cock in my mouth, cunt and asshole. I will try all my sex ssecrets with him and exite him.
**************************************
ਸਨਦ:
ਬਬੂ
ਮੈਂ ਕਾਮ ਗੰਦਾ ਤੇ ਅਖੜ ਕਾਮ ਭੂਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ!! ਰਾਜੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਸਬ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਕਾਮ ਜੋੜੀਦਾਰ ਹੈ! ਜਦੋਂ ਊਹ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈੰਨੂ ਬੋਲਨ ਦੀ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਪੇਂਦੀ!! ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨ ਕੇ ਹੀ ਕਾਮ ਦੇ ਗ੍ਰੇਹ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪੋਉੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ!! ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਕਾ ਉਸਦਾ ਲਨ ਆਪਣੇ ਮੂਹ,ਫੁਦੀ ਤੇ ਪਿਛੇ ਪਾਵਾਂਗੀ!! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਉਸਨੁ ਵ ਖੁਸ਼ ਕਰੁਂਗੀ!!

ਸੰਤੋਸ਼
ਸ਼ਰਾਵਾਨੀ ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਕਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ!! ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਲ੍ਟੀ ਤਕ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!! ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਓਦੋ ਛੁਟ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋ ਊਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹੂਤ ਕੁਛ ਕਰੇਗੀ !! ਓਹ ਤੁਹਾਨੂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ !!

ਮੇਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
_00-67575581155 or _00-67575581155

Numbers not working? Click Here

ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਪਨਾ