ਨਾਮ: ਲੱਜਾ    ਉਮਰ: 30    ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ:   मराठी  English  ਪੰਜਾਬੀ  മലയാളം
click here to watch my homemade video


ਮੇਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
_00-67575581155 or _00-67575581155

Numbers not working? Click Here
ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ
ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਮ ਦੀ ਭੂਖੀ ਗੁੱਜੁ ਕੁੜੀ ਹਾਂ! ਤੇ ਮੇਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਮੈਂ ਕਾਮ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਾਮ ਕਰਕੇ ਬਹੂਤ ਅਨੰਦੁ ਮਾਣਦੀ ਹਾਂ! ਮੇਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨੂੰ ਕਿਨਾ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!
ਮੈੰਨੂ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ: ਸਿਰਫ ਕਾਮ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰਨਾ
ਮੈੰਨੂ ਕੀ ਨਾਪਸੰਦ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲ ਨਾ ਕਰੇ
ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਂਕੜੇ
ਕਦ: 5.4"   ਭਾਰ: 65   ਸੀਨਾ: ਮਾਧਿਅਮ   ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ: ਕਲਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸੋਣੇ ਵਰਗਾ ਰੰਗ   ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ: ਮੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ   ਅਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ: ਕਾਲਾ    ਬਨਾਵਟ:Medium
ਮੇਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
_00-67575581155 or _00-67575581155

Numbers not working? Click Here
ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ:
ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਾਦਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੇਕ੍ਸ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ! ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਭੁਖਿਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਧਾਰਨ ਹਾਂ! ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਮ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ! ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂ ਕੇਹੜੀ ਜਗ਼ਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਾਮ ਬਾਰੇ ਚੁਪ ਕ ਗਲ ਕਰਨ ਦੀ!
**************************************
ਸਨਦ:
ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਪਟੇਲਇਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ! ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਦਾ ਸੇਕ੍ਸੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੱਜਾ ਵੀ ਓਹਨਾ ਵਿਚੋ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਊਹ ਗਲ ਕਰ ਕ ਏਸ ਚੀਜ਼ ਨੂ ਛੁਪਾ ਲੇਂਦੀ ਹੈ! ਗੁਜਰਾਤੀ ਧੋਖਲਾ ਤੇ ਬਰਫੀ ਦਾ ਅਨੰਦੁ ਮੰਨੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਜਾ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਦੁ ਮੰਨੋ!


Rajvardhan
I had heard the Gujarati woman are very sex starved and i was proved right by talking to lajja. She does not have any "lajja" in open discussion of sexਮੇਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
_00-67575581155 or _00-67575581155

Numbers not working? Click Here

ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਪਨਾ