ਨਾਮ: ਸੂਕਨਿਆ    ਉਮਰ: 25    ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ:   मराठी  English  ਪੰਜਾਬੀ  മലയാളം


ਮੇਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
_00-67575581155 or _00-67575581155

Numbers not working? Click Here
ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ
ਨਮਸਤੇ ਮੈ ਸੂਕਨਿਆ. ਮੈ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾ ਤੇ ਅਸੀ ਹੂਨ ਸਵਿਡਨ ਵਿਚ ਰਹੰਦੇ ਹਾ| ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਥੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੇ ਕਾਮ ਆਜਾਦੀ ਕਾਰਨ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ| ਮੈ ਇਸ ਕਾਮ ਦੂਨਿਆ ਵਿਚ ਸਿਰ੍ਫ਼ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮੋਡ੍ਲ੍ ਬਣਕੇ ਆਈ ਸੀ!! ਮੈ ਫੋਨ ਕਾਮ ਬਾਰੇ ਇਨਟ੍ਰ੍ਨੇਟ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੇਖੀ| ਫ਼ੇਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾ ਤੇ ਹੂਨ ਇਕ ਫੋਨ ਕਾਮ ਸੂਨਦਰੀ ਬਨ ਗਇ ਹਾ|
ਮੈੰਨੂ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ: ਹੋਕੇ| ਇਹ ਸਚ੍ਹ੍ ਵਿਚ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਜਦੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਾਮਨੇ ਹੋਕੇ ਭਰਦਾ ਹੈ ਯਾ ਫੋਨ ਤੇ| ਮੈ ਬਸ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾ|
ਮੈੰਨੂ ਕੀ ਨਾਪਸੰਦ ਹੈ: ਇਕ ਜਗ਼ਹ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਬੈਠਨਾ| ਮੈ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਨਦੀ ਹਾ|
ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਂਕੜੇ
ਕਦ: 5.5"   ਭਾਰ: 51   ਸੀਨਾ: ਵਧਿਆ ਛੋਟੀ ਚੂਚੀਆ   ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ: ਕਾਲਾ   ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ: ਗਰਦਨ ਤਕ   ਅਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ: ਕਾਲਾ   ਬਨਾਵਟ:ਪਤਲੀ
ਮੇਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
_00-67575581155 or _00-67575581155

Numbers not working? Click Here
ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ:
ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਹਨ| ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈ ਇਸ ਸਾਇਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ੍ ਹੋਈ ਹਾ| ਮੈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੂਰਾਨੇ ਤਰੀਕਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹਿ ਸਮਝਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈ ਵਖਰਾ ਰਸਤਾ ਚੂਨਿਆ| ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀ ਜਾਨਦੇ ਕੇ ਮੈ ਫੋਨ ਕਾਮ ਦਾ ਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾ| ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਜਨਿਆ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਬਹੂਤ ਪਸੰਦ ਹੈ| ਤੂਸੀ ਮੇਰੇ ਚੁਦਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਨਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਟੇ ਚੋਦਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਟੇ ਮੇਰੀ ਫੁਦੀ ਨਾਲ ਖੇਡੋ|
**************************************
ਸਨਦ:
ਜਿਗਨੇਸ਼


ਫੋਨ ਕਾਮ ਮੇਰਾ ਨਵਾ ਅਨੂੰਭਵ ਸੀ| ਮੈ ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਾਮ ਚ ਭਰੋਸਾ ਰਖਦਾ ਸੀ| ਮੈ ਭਾਰਤੀ ਫੋਨ ਕਾਮ ਚ ਫੋਨ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਚੇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕਿਤਾ ਸੀ| ਇਕ ਵਾਰ ਸ਼ੀਤ੍ਲ ਨੇ ਫੋਨ ਚਕਿਆ ਤੇ ਮੈ ਓਥੇ ਹੀ ਰੂਕ ਗਿਆ| ਇਹ ਸਚ ਵਿਚ ਕੀਮਤੀ ਸੀ|

ਪਰੇਸ਼ ਮੇਹਤਾ
ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੂਨ ਫੋਨ ਇਕ ਮਜੇ ਡ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ| ਪਰ ਅਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਸੇਕ੍ਸ ਦਾ ਵੀ ਮਜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੂਕਨਿਆ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਗਿਆ| ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕੇ ਮੈ ਇਥੇ ਫੋਨ ਕਿਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿਊ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਭਾਰਤੀ ਫੋਨ ਕਾਮ ਪਿਛ੍ਹੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ|

ਮੇਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
_00-67575581155 or _00-67575581155

Numbers not working? Click Here

ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਪਨਾ