ਨਾਮ: ਸੂਚੇਤਾ    ਉਮਰ: 24    ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ:   मराठी  English  ਪੰਜਾਬੀ  മലയാളം


ਮੇਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
_00-67575581155 or _00-67575581155

Numbers not working? Click Here
ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ
ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਗਾਨੇ ਸੂਨ੍ਨਾ| ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆ ਫ਼ਿਲਮਾ ਤੇ ਗਾਨੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਇਹ ਵਖਰੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਮੂਨ੍ਡਿਆ ਨਾਲ ਮਜੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ!
ਮੈੰਨੂ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ: ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਗਾਨੇ ਸੂਨ੍ਨਾ| ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆ ਫ਼ਿਲਮਾ ਤੇ ਗਾਨੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਇਹ ਵਖਰੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਮੂਨ੍ਡਿਆ ਨਾਲ ਮਜੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ!
ਮੈੰਨੂ ਕੀ ਨਾਪਸੰਦ ਹੈ: ਦੂਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ |
ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਂਕੜੇ
ਕਦ: 5.3"   ਭਾਰ: 55   ਸੀਨਾ: ਅਦਭੁਤ   ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ: ਭੂਰਾ   ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ: ਲੰਬੇ   ਅਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ: ਕਾਲਾ   ਬਨਾਵਟ:ਦਰੁਸਤ
ਮੇਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
_00-67575581155 or _00-67575581155

Numbers not working? Click Here
ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ:
ਜਿਦਾਂ ਕਿ ਮੈ ਦਸਿਆ ਹੈ ਮੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ!! ਜਿਵੇਂ ਮੈ ਨੋਵੀਂ ਜਮਾਤ ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੁਦੀ ਚ ਉਂਗਲ ਦੇਣ ਲਾਗ ਗਈ ਸੀ! ਪਹਿਲਾ ਤਜੁਰਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੇੰਦਰੀ ਪੇਪਰਾਂ ਚ ਹੋਯਾ!! ਵੇਸ੍ਟ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂ ਤਿਨ ਮਹਿਨੇਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਸੀ!! ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਧਿਆ!! ਊਹ ਸ਼ਰਮਾ
**************************************
ਸਨਦ:
ਸਮਿਰਨ ਚਟਰਜੀ


ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਹਨ| ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈ ਇਸ ਸਾਇਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ੍ ਹੋਈ ਹਾ| ਮੈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੂਰਾਨੇ ਤਰੀਕਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹਿ ਸਮਝਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈ ਵਖਰਾ ਰਸਤਾ ਚੂਨਿਆ| ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀ ਜਾਨਦੇ ਕੇ ਮੈ ਫੋਨ ਕਾਮ ਦਾ ਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾ| ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਜਨਿਆ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਬਹੂਤ ਪਸੰਦ ਹੈ| ਤੂਸੀ ਮੇਰੇ ਚੁਦਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਨਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਟੇ ਚੋਦਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਟੇ ਮੇਰੀ ਫੁਦੀ ਨਾਲ ਖੇਡੋ| ਸੂਕਨਿਆ


ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਹਨ| ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈ ਇਸ ਸਾਇਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ੍ ਹੋਈ ਹਾ| ਮੈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੂਰਾਨੇ ਤਰੀਕਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹਿ ਸਮਝਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈ ਵਖਰਾ ਰਸਤਾ ਚੂਨਿਆ| ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀ ਜਾਨਦੇ ਕੇ ਮੈ ਫੋਨ ਕਾਮ ਦਾ ਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾ| ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਜਨਿਆ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਬਹੂਤ ਪਸੰਦ ਹੈ| ਤੂਸੀ ਮੇਰੇ ਚੁਦਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਨਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਟੇ ਚੋਦਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਟੇ ਮੇਰੀ ਫੁਦੀ ਨਾਲ ਖੇਡੋ|

ਮੇਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
_00-67575581155 or _00-67575581155

Numbers not working? Click Here

ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਪਨਾ